Aminadab genuit Naasson Naasson genuit Salma

Y Aminadab engendró á Nahasón, y Nahasón engendró á Salmón;

Amminadab engendra Nachschon; Nachschon engendra Salmon;

und Amminadab zeugte Nachschon, und Nachschon zeugte Salma,

Amminadab zeugte Nahesson; Nahesson zeugte Salma;

Amminadab zeugte Nahasson, Nahasson zeugte Salmon,

en Amm¡nadab van Nagson, en Nagson van Salma,

Aminadabit i lindi Nahshoni; Nahshonit i lindi Salmoni;

Aminadab pak zplodil Názona, Názon pak zplodil Salmona;

Amínadab zplodil Nachšóna, Nachšón zplodil Salmu,

Amminadab avlede Nahasjon, Nahasjon avlede Salmon,

En Amminadab gewon Nahesson; en Nahesson gewon Salma;

al Aminadab naskigxis Nahxsxon, al Nahxsxon naskigxis Salma,

Amminadab siitti Nahessonin: Nahesson siitti Salmon.

Amminádáb pedig nemzé Naássont, és Naásson nemzé Sálmónt;

e Amminadab generò Naasson; e Naasson generò Salmon;

Amminadab generò Nahshon; Nahshon generò Salmon;

Na Aminarapa ko Nahahona: na Nahahona ko Haramono,

Aminadab a fost tatăl lui Nahşon: Nahşon a fost tatăl lui Salmon;

Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона;

At naging anak ni Aminadab si Nahason, at naging anak ni Nahason si Salmon:

อัมมีนาดับให้กำเนิดบุตรชื่อนาโชน นาโชนให้กำเนิดบุตรชื่อสัลโมน

A-mi-na-đáp sanh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sanh Sanh-môn;

uAminadabhi wazala uNashon; uNashon wazala uSalemon;

亚米拿达生拿顺,拿顺生撒门,

亞米拿達生拿順,拿順生撒門,

亚 米 拿 达 生 拿 顺 ; 拿 顺 生 撒 门 ;

亞 米 拿 達 生 拿 順 ; 拿 順 生 撒 門 ;


ScriptureText.com