Azor autem genuit Saddoc Saddoc autem genuit Achim Achim autem genuit Eliud

Y Azor engendró á Sadoc: y Sadoc engendró á Achîm: y Achîm engendró á Eliud:

Azor engendra Sadok; Sadok engendra Achim; Achim engendra Eliud;

Asor aber zeugte Zadok, Zadok aber zeugte Achim, Achim aber zeugte Eliud,

Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud.

Azor zeugte den Sadok, Sadok zeugte den Achim, Achim zeugte den Eliud,

en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Agim, en Agim die vader van El¡ud,

Azorit i lindi Sadoku; Sadokut i lindi Akimi; Akimit i lindi Eliudi.

Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.

Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,

og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede Akim; og Akim avlede Eliud;

En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud;

kaj al Azor naskigxis Cadok, kaj al Cadok naskigxis Ahxim, kaj al Ahxim naskigxis Eliud,

Asor siitti Sadokin. Sadok siitti Akimin. Akim siitti Eliudin.

Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;

Ed Azor generò Sadoc; e Sadoc generò Achim; ed Achim generò Eliud.

Azor generò Sadoc; Sadoc generò Achim; Achim generò Eliud;

Ta Atoro ko Haroko; ta Haroko ko Akimi; ta Akimi ko Eriuru;

Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;

Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;

At naging anak ni Azor si Sadoc; at naging anak ni Sadoc si Aquim; at naging anak ni Aquim si Eliud;

อาซอร์ให้กำเนิดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กำเนิดบุตรชื่ออาคิม อาคิมให้กำเนิดบุตรชื่อเอลีอูด

A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út;

uAzore wazala uTsadoki; uTsadoki wazala uYakin; uYakin wazala uElihudi;

亚所生撒督,撒督生亚金,亚金生以律,

亞所生撒督,撒督生亞金,亞金生以律,

亚 所 生 撒 督 ; 撒 督 生 亚 金 ; 亚 金 生 以 律 ;

亞 所 生 撒 督 ; 撒 督 生 亞 金 ; 亞 金 生 以 律 ;


ScriptureText.com