cum autem esset Iesus in Bethania in domo Simonis leprosi

Y estando Jesús en Bethania, en casa de Simón el leproso,

Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux,

Als aber Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen,

Da nun Jesus war zu Bethanien im Hause Simons, des Aussätzigen,

Als nun Jesus zu Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen war,

En toe Jesus in Bet nië was in die huis van Simon, die melaatse,

Tani, kur Jezusi ishte në Betani, në shtëpinë e lebrozit Simon,

Když pak byl Ježíš v Betany, v domu Šimona malomocného,

Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného,

Men da Jesus var kommen til Bethania, i Simon den spedalskes Hus,

Als nu Jezus te Bethanie was, ten huize van Simon, de melaatse,

Kaj kiam Jesuo estis en Betania, en la domo de Simon, leprulo,

Kuin Jesus oli Betaniassa, spitaalisen Simonin huoneessa,

És mikor Jézus Bethániában, a poklos Simon házánál vala,

ORA, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone lebbroso,

Or essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il lebbroso,

Na, i a Ihu i Petani i te whare o Haimona repera,

Cînd era Isus în Betania, în casa lui Simon leprosul,

Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,

Nang nasa Betania nga si Jesus sa bahay ni Simon na ketongin,

ในเวลาที่พระเยซูทรงประทับอยู่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อน

Khi Ðức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung,

Ke kaloku, akubon’ ukuba uYesu useBhetani, endlwini kaSimon owayeneqhenqa,

有女人用香膏膏主(可14:3-9;约12:1-8)耶稣在伯大尼,在患痲风的西门家里的时候,

有女人用香膏膏主(可14:3~9;約12:1~8)耶穌在伯大尼,在患痲風的西門家裡的時候,

耶 稣 在 伯 大 尼 长 大 ? 疯 的 西 门 家 里 ,

耶 穌 在 伯 大 尼 長 大 痲 瘋 的 西 門 家 裡 ,


ScriptureText.com