de Nepthali Ahira filius Henan

De Nephtalí, Ahira hijo de Enán.

pour Nephthali: Ahira, fils d'Enan.

für Naphtali: Achira, der Sohn Enans.

von Naphthali sei Ahira, der Sohn Enans.

von Naphtali Ahira, der Sohn Enans.

vir N ftali: Ah¡ra, die seun van Enan.

nga Neftali, Ahira, bir i Enanit".

Z Neftalímova Ahira, syn Enanův.

za Neftalíův Achíra, syn Énanův.

og af Naftali Ahira, Enans Søn.

Van Nafthali, Ahira, de zoon van Enan.

de Naftali, Ahxira, filo de Enan.

Naphtalista, Ahira Enan poika.

Nafthaliból Akhira, Enánnak fia.

Di Neftali, Ahira, figliuolo di Enan.

di Neftali: Ahira, figliuolo di Enan".

No Napatari; ko Ahira, tama a Enana.

pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan.

от Неффалима Ахира, сын Енана.

Sa lipi ni Nephtali; si Ahira na anak ni Enan.

อาหิราบุตรชายเอนัน จากตระกูลนัฟทาลี"

về chi phái Nép-ta-li, A-hi-ra, con trai của Ê-nan.

kwaNafetali: uAhira unyana kaEnan.

属拿弗他利支派的,有以南的儿子亚希拉。

屬拿弗他利支派的,有以南的兒子亞希拉。

属 拿 弗 他 利 的 , 有 以 南 的 儿 子 亚 希 拉 。

屬 拿 弗 他 利 的 , 有 以 南 的 兒 子 亞 希 拉 。


ScriptureText.com