de Iuda Naasson filius Aminadab

De Judá, Naasón hijo de Aminadab.

pour Juda: Nachschon, fils d'Amminadab;

für Juda: Nachschon, der Sohn Amminadabs;

von Juda sei Nahesson, der Sohn Amminadabs;

von Juda Nahasson, der Sohn Amminadabs;

vir Juda: Nagson, die seun van Amm¡nadab;

nga Juda, Nahshoni, bir i Aminadabit;

Z Judova Názon, syn Aminadabův;

za Judův Nachšón, syn Amínadabův,

af Juda Nahasjon, Amminadabs Søn;

Van Juda, Nahesson, de zoon van Amminadab.

de Jehuda, Nahxsxon, filo de Aminadab;

Juudasta, Nahesson Amminadabin poika;

Júdából Naasson, Amminádábnak fia.

Di Giuda, Naasson, figliuolo di Amminadab;

di Giuda: Nahshon, figliuolo di Aminadab;

No Hura; ko Nahahona, tama a Aminarapa.

pentru Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;

от Иуды Наассон, сын Аминадава;

Sa lipi ni Juda; si Naason na anak ni Aminadab.

นาโชนบุตรชายอัมมีนาดับ จากตระกูลยูดาห์

về chi phái Giu-đa, Na-ha-sôn, con trai của A-mi-na-đáp;

kwaYuda: uNashon unyana ka-Aminadabhi;

属犹大支派的,有亚米拿达的儿子拿顺;

屬猶大支派的,有亞米拿達的兒子拿順;

属 犹 大 的 , 有 亚 米 拿 达 的 儿 子 拿 顺 ;

屬 猶 大 的 , 有 亞 米 拿 達 的 兒 子 拿 順 ;


ScriptureText.com