de Matthana Nahalihel de Nahalihel in Bamoth

Y de Mathana á Nahaliel: y de Nahaliel á Bamoth:

de Matthana, à Nahaliel; de Nahaliel, à Bamoth;

Und aus der Wüste zogen sie nach Mattana; und von Mattana nach Nachaliel, und von Nachaliel nach Bamoth;

und von Matthana gen Nahaliel; und von Nahaliel gen Bamoth;

und von Mattana gen Nahaliel, und von Nahaliel gen Bamot, und von Bamot in das Tal,

en van Matt na na Nah liël; en van Nah liël na Bamot;

nga Matanahu në Nahaniel; dhe nga Nahanieli në Bamoth,

A z Matana do Nahaliel, z Nahaliel do Bamot,

z Matany do Nachalíelu, z Nachalíelu do Bamótu,

fra Mattana til Nahaliel; fra Nahaliel til Bamot;

En van Mattana tot Nahaliel; en van Nahaliel tot Bamoth;

kaj el Matana al Nahxaliel, kaj el Nahxaliel al Bamot,

Ja Mattanasta niin Nahalieliin, Ja Nahalielistä niin Bamotiin,

És Mathanából Nahaliélbe, és Nahaliélbõl Bámóthba.

E da Mattana in Nahaliel, e da Nahaliel in Bamot.

Poi dal deserto andarono a Matthana; da Matthana a Nahaliel; da Nahaliel a Bamoth,

I Matana hoki ki Nahariere; a ia Nahariere ki Pamoto:

din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot;

из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамоф,

At mula sa Mathana ay napasa Nahaliel: at mula sa Nahaliel ay napasa Bamoth;

และจากมัทธานาห์ถึงตำบลนาหะลีเอล และจากนาหะลีเอลถึงตำบลบาโมท

Kế đó, từ đồng vắng dân Y-sơ-ra-ên đến Ma-tha-na; rồi từ Ma-tha-na đến Na-ha-li-ên; từ Na-ha-li-ên đến Ba-mốt;

Banduluka eMatana, baya eNahaliyeli. Banduluka eNahaliyeli, baya eBhamoti.

从玛他拿到拿哈列,从拿哈列到巴末,

從瑪他拿到拿哈列,從拿哈列到巴末,

从 玛 他 拿 到 拿 哈 列 , 从 拿 哈 列 到 巴 末 ,

從 瑪 他 拿 到 拿 哈 列 , 從 拿 哈 列 到 巴 末 ,


ScriptureText.com